دستگیره بیرونی تیبا

نام : دستگیره بیرونی تیبا
شماره فنی : DN03080540(30)D

دستگیره داخلی تیبا

نام : دستگیره داخلی تیبا
شماره فنی : DN03080560(50)F

درب باک بنزین یورو 4

نام : درب باک بنزین یورو 4
شماره فنی : IK00255380

دستگیره بیرونی پراید

نام : دستگیره بیرونی پراید
شماره فنی : SKY0158(59)410

دستگیره داخلی پراید

نام : دستگیره داخلی پراید
شماره فنی : SN11059(58)330

مجموعه جعبه و قاب بلندگو رودری

نام : مجموعه جعبه و قاب بلندگو رودری
شماره فنی : 96254107ZL