بست لوله فرمان هیدرولیک

نام : بست لوله فرمان هیدرولیک
شماره فنی : YG20287047

بست فاصله ساز دوخانه 25-16

نام : بست فاصله ساز دوخانه 25-16
شماره فنی : 9608634480

بست یک خانه لوله ترمز به بدنه

نام : بست یک خانه لوله ترمز به بدنه
شماره فنی : 7903079060

بست لوله گیر

نام : بست لوله گیر
شماره فنی : 9630928980

نگهدارنده دسته جک

نام : نگهدارنده دسته جک
شماره فنی : KK15056176

بست نگهدارنده میله کاپوت

نام : بست نگهدارنده میله کاپوت
شماره فنی : 9620837180