بست نگهدارنده دسته سیم 7080

نام : بست نگهدارنده دسته سیم 7080

بست سیم گیر 8280

نام : بست سیم گیر 8280

بست دسته سیم به بدنه 9280

نام : بست دسته سیم به بدنه 9280

بست نگهدارنده دسته سیم 3080

نام : بست نگهدارنده دسته سیم 3080

نام : بست نگهدارنده دسته سیم 0780

بست دسته سیم به بدنه 3380

نام : بست دسته سیم به بدنه 3380