بدیهی است وقتی دستگاهها و ماشین آلات و ساختمانها و لباسها و چیزهای دیگر کهنه می شوند، آنها را عوض کرده و چیزهای نو می خریم. اما انسانها و روابط انسانی هرچه کهنه تر می شوند، با ارزشتر خواهند شد. باور به اینکه انسانها سرمایه های اصلی یک بنگاه را تشکیل می دهند و افراد با تجربه و قدیمی مانند زر و سیم هستند، از جمله ارزشهایی است که به اعتقاد من، باور به آنان در خلق مزیتهای رقابتی بنگاه ما موثر بوده است و توانسته ایم سه هدف اصلی کیفیت – قیمت رقابتی و تحویل بموقع را تحقق بخشیم .

"سعید صبوری"